Gretiniai

$$A_{n}^{k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$
Rasti   Yra žinoma, kad:
      =