21 uždavinys

20 uždavinys22 uždavinys

Ronaldas svajoja motorine skraidykle apskristi pasaulį. Jis kelionę pradėtų Kuršėnuose. Ronaldas skristų taip, kad kiekvienu momentu skraidyklę ir Žemės centrą jungianti atkarpa sudarytų su pusiaujo plokštuma 56° kampą, t. y. jis skristų virš 56° lygiagretės (žr. brėžinį). Skaičiuodami naudokite apytikslę cos56° reikšmę 0,6 ir apytikslę π reikšmę 3,14.

1. Kokį atstumą įveiktų Ronaldas, skrisdamas aplink pasaulį? Laikykite, kad skraidyklė skristų taip, kad jos atstumas nuo Žemės centro nuolat būtų 6380 km.

Sprendimas:

Ieškomas atstumas lygus raudonai pažymėto apskritimo ilgiui. Jo spindulys lygus r = R cos(56) = 6380 * 0.6 = 3828.

Raudonai pažymėto apskritimo ilgis yra = =        

Atsakymas: 24039.84

2. Skrisdamas pastoviu 90 km/h greičiu, Ronaldas jau pirmą dieną pasiektų Arnborgą (Danija). Kiek laiko Ronaldas skristų nuo Kuršėnų iki Arnborgo, jeigu iki jo būtų įveikta visos kelionės aplink pasaulį atstumo? Atsakymą pateikite valandų tikslumu.

Sprendimas:

Atstumas iki Arnborgo yra . Laikas lygus keliui padalintam iš laiko:

= = = =

Atsakymas: 10.4 val.

20 uždavinys22 uždavinys