11 uždavinys

10 uždavinys12 uždavinys

Trikampio ABC kraštinių AB, BC ir AC ilgiai atitinkamai lygūs 5 cm, 12 cm ir 13 cm.

1. Apskaičiuokite trikampio ABC plotą.

= = =

Trikampis yra status, nes vienos kraštinės kvadratas lygus kitų dviejų kraštinių kvadratų sumai =

Stataus trikampio plotas lygus statinių sandaugos pusei: = =

Atsakymas: 30

2. Apskaičiuokite cos(∠ABC).

 Kampas ∠ABC yra prieš kraštinę AC. AC yra ilgiausia stačiojo trikampio kraštinė, vadinasi ji yra įžambinė. O kampas prieš įžambinę yra status.

∠ABC = 90°. cos(90°) = 0

Atsakymas: 0

3. Apskaičiuokite aukštinės, nuleistos iš taško B į kraštinę AC, ilgį.

Trikampio ploto formulė = . a = AC = 13. S = 30 (surastas pirmoje dalyje)

30  = 
 
 1
/ 2
* 13* h
30 =  
 1
/ 2
* 13* h
 = 
30 =  
 13* h
/ 2
 = 
 2* 30 =  13* h = 
 
 2* 30
/ 13
 = h = 
 
 60
/ 13
 = h = 

Atsakymas:

10 uždavinys12 uždavinys